Jump to Navigation

पदांचा गाथा - वारां प्रमाणे धूपार्तिची सरणी

सोमवार

॥ पद १७ ॥

उध्दरिले जीव तुज येती हो शरण ॥ कष्टलीस (श्रमलीस) माते तू हो भक्ता कारण ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या मनाचे मोहन ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या जिवाचे जिवलग ॥ येई हो गजानन ॥१॥ भाद्रपद मास आला भक्ता उल्लास जाहला ॥ कधीं तुज देखेन मी आपुले डोळां ॥ येई हो गजानन ॥ बहुत कष्टलो संसारीं ॥ यावें गजानन ॥ माते न लावावा उशिर यावें गजानन ॥२॥ दुष्ट भोग आहेत हो या हो प्रपंची ॥ सोडावी आतां मज तूं हो चुकवी यातायाती ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या मनाचे मोहन ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या जिवाचे जिवलग ॥ येई हो गजानन ॥३॥ सत्यलोक टाकुनियां येथे रहिवास धरिला ॥ तूं हो कृपाळू (दयाळू) माउली थोर नवलाव केला ॥ येई हो गजानन ॥ बहुत कष्टलो संसारीं ॥ यावें गजानन ॥ माते न लावावा उशिर यावें गजानन ॥४॥ माझिया धावण्या माते धावे ग लवकरी ॥ कष्टलीस भारी ग माझी सांडी न करी ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या मनाचे मोहन ॥येई हो गजानन ॥ माझ्या जिवाचे जिवलग ॥ येई हो गजानन ॥५॥ सोडवण माझी तूं हो येई ग मयुराई ॥ कैसा देह ठेवूं ग (मी) आतां करूं मी कांई ॥ येई हो गजानन ॥ बहुत कष्टलों संसारीं ॥ यावें गजानन ॥ माते न लावावा उशिर यावें गजानन॥६॥ जळावीण मीन जैसा भूमी ग तळ्मळी ॥ तैसा तुजवीण ग माझा देह हळाहळी ॥ येई हो गजानन माझ्या मनाचे मोहन ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या जिवाचे जिवलग ॥ येई हो गजानन ॥७॥ ब्रह्मयाने ध्यान तुझे केले हो दृढता ॥ वर दिधला माते ग सृष्टि झाला करीता ॥ येई हो गजानन ॥ बहुत कष्टलों संसारीं ॥ यावे गजानन ॥ माते न लावावा उशिर ॥ यावें गजानन ॥८॥ शेषा भार बहुत झाला हो पृथ्वीचा ॥ कृपा (दया) केली माते ग भार झाला पुष्पांचा ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या मनाचे मोहन ॥ माझ्या जिवाचे जिवलग ॥ येई हो गजानन ॥ येई हो गजानन ॥ ९ ॥ भाद्रपद मास आला द्वारें करिती हो नरनारी ॥ तूं हो कृपाळू (दयाळू) माऊली इच्छा देसी ग लवकरी ॥ येई हो गजानन ॥ बहुत कष्टलों संसारी ॥ यावें गजानन ॥ माते न लावावा उशिर ॥ यावें गजानन ॥१०॥ आतां एक म्हणे माझी विनंती ऐकावी ॥ म्हणतसे तुज भक्ति आपुली द्यावी ॥ येई हो गजानन माझ्या मनाचे मोहन ॥ येई हो गजानन ॥ माझ्या जीवाचे जिवलग ॥ येई हो गजानन ॥ ११ ॥ चिंतामणी दास रंक विनवी हो एकभावें ॥ कृपा (दया) करी माते ग माझ्या ह्रदयीं राहावें ॥ येई हो गजानन ॥ बहुत कष्टलों संसारीं ॥ यावें गजानन ॥ माते न लावावा उशिर ॥ यावें गजानन ॥ येई हो गजानन ॥ १२॥

सोमवार

॥ पद ३२ ॥

अहो प्रथम नमन करूं गणराजा ॥ अहो वंदू ते सारजा हो वेदमाता ॥१॥ अहो वेदमाता शक्ती गुरु योगिराजा ॥ अहो लागतसे पाया हो कर जोडुनी ॥२॥ अहो कर जोडुनि तुज केलेसें नमन ॥ अहो देई वरदान हो अखंडित ॥३॥ अहो अखंडित ध्यानी चिंतनी गणराजा ॥ अहो प्रकट सहज हो भक्तियोगे ॥४॥ अहो भक्तियोगे देव धरावा अंतरी ॥ अहो बाह्य अभ्यंतरी हो एकभावें ॥ ५॥ अहो एकभाव चित्ती मानसि संकल्प ॥ अहो न करावा विकल्प भजनासी ॥६॥ अहो भजन केलिया चुकतिल यमपाश ॥ अहो म्हणुनिया गणेश हो साहाकारी ॥७॥ अहो साहाकारी हो‍उनि दुष्ट निर्दाळिले ॥ अहो जडजीव तारिले हो कलियुगी ॥८॥ अहो कलियुगा योगे अवतार धरिला ॥ अहो रहिवास केला हो मयूरक्षेत्री ॥९॥ अहो मयूरक्षेत्र स्थळ१ पुराणप्रसिद्ध ॥ अहो ऐसीं वेदशास्त्रे हो बोलताती ॥१०॥ अहो बोलती पुराण प्रसिद्ध गणराजा ॥ शंकरासि सहज हो ध्यान तुझे ॥११॥ अहो ध्यान निरंतर करिती सुरवर ॥ अहो आणिक ऋषीश्वर हो मोक्षालागी ॥१२॥ अहो मोक्षपद दाता उदार त्रयलोकी ॥ अहो पुरवी कौतुक हो मनोरथ ॥१३॥ अहो मनोरथसिद्धि चालवी अवलीला ॥ अहो व्यापक सकळा हो देवांमाजी ॥१४॥ अहो देवांमाजी देव विघ्नेश निधान ॥ अहो यातायाती जाण हो चुकवील ॥ अहो चुकवील याती सत्य माना चित्ती ॥ अहो द्वैतभाव (मनी) चित्तीं हो नको धरूं ॥१६॥ अहो नको धरूं प्राणिया पाप्याच्या संगती२ ॥ अहो शरण गणपती हो जाई वेगीं ॥१७॥ अहो वेगी मोरेश्वर पाहे बा लोचनी ॥ अहो मयूरपूर पट्टणी हो एकरूप ॥१८॥ अहो एकरूप योगी मोरया गोसवी ॥ अहो देवभक्त पाहे हो एकरूप ॥१९॥

१. पुण्य हो पावित्र २. पातक

सोमवार

॥ पद २२ ॥

भवश्रम हरला हो ॥ मोरया देखिला ही ॥ भवश्रम हरला हो ॥ध्रु.॥ नयनीं अवचित भासला ॥ अंगी चंदन चर्चियेला ॥१॥ आला लवलाही धावोनी ॥ भेटी दिधली आलिंगोनी ॥२॥ शुंडा दंड उभारिला ॥ नाभी नाभीसी बोलिला ॥३॥ असुरभंजन मोरेश्वरा ॥ भक्तजना वज्रपंजरा ॥४॥ मोरया गोसावी दातार विघ्न-अंतक मोरेश्‍वर (मायबाप) ॥५॥

सोमवार

॥ पद २३ ॥

संसारा घालुनि देवा मज कां रे कोपलासी ॥ काय अन्याय म्यां केले ॥ मज कां तूं विसरलासी (उबगलासी) ॥ देह (प्राण) गेला माझा व्यर्थ ॥ तूं कैसा दीननाथ ॥ झणि न लावी तूं उशीरऽ ॥१॥ उतरी तूं पैलपार ॥१॥ धावे धावे बा मोरया ॥ जाऊं कोणा बोभावया ॥ ह्रास करी या कर्माचाऽ ॥ नेणें मी आणिक दुजा ॥ ध्रु ॥ आता कांही हें मज नलगे ॥ पुरले देहसुख ॥ पीडा केली या प्रपंचीऽ ॥ तेणें भय (दु:ख) संसाराचे ॥ पुढती न ये मी येणें पंथा ॥ भवदु:ख तोडी व्यथा ॥ कोणा जाऊं मी शरणऽ ॥ नेणें मी तुजवांचून ॥२॥ कृपासिंधू तू म्हणविसी ॥ मज दीना उबगलासी ॥ कोठे जावें म्यां कृपाळाऽ ॥ विनवितों तुज दयाळा (कृपाळा) ॥ मन माझे व्याकुळ झाले ॥ दाखवी मज पाउलें ॥ मनोरथ माझे पुरवीऽ ॥ म्हणे दास चिंतामणी ॥ धावे धावे बा मो० ॥३॥

सोमवार

॥ पद ४४ ॥

विश्वरूप सदाशिव ये ये हा देखिले डोळा ॥ सवे पाळ नीळा नंदी ढवळा ॥ अर्धांगी बैसली ये ये हा शैल्यबाळा ॥ मुकुटी गंगा वाहे झुळझुळा ॥१॥ जय जय शंकर ये ये हा शूळपाणी ॥ (ब्रम्हादिक) सनकादिक उभे कर जोडूनी ॥ध्रु॥ त्रिपुंड्र टिळ्कू ये ये हा दिव्य कुंडले ॥ मुखप्रभा कोटी भानु तेज लोपलें ॥ अधरादीप्ती ह्ळाहळ ये ये हा कंठी मिरवले ॥ वासुकि हार गळा ॥ पदक शोभलें ॥२॥ त्रिशूळ डमरू ये ये हा जटांचा भारू ॥ विभूतींचे उधळण हा जाळंधरु ॥ रुंड माळा शोभती ये ये हा सर्प विखारू ॥ अति रूप लावण्य उभा शंकरू ॥३॥ कमंडलू आधारू ये ये हा मेखळा साजे ॥ कीर्तिमुख बाह्यवट शोभती भुजे ॥ शृंगिया एक नादें ये ये हा गगन गर्जे ॥ आनंदे ब्रम्हानंदे नाचती भुजे ॥४॥ व्याघ्रांबर परिधान ये ये हा चरणि तोडरू ॥ नूपुरें झणत्कारें गर्जे अंबरू ॥ मोरया गोसावी ये ये हा योगी गंभीर ॥ वरदमूर्तीकृपेनें ध्यानी शंकर ॥५॥

सोमवार

॥ पद ४५ ॥

पतितपावन सुंदरा ये ये हा ये हा श्री मोरेश्वरा ॥ दाखवी चरण उदारा धावे दातारा ॥ धांव रे पाव रे मजला ये ये हा येई दयाळा ॥ न येसील तरी तुझी लाज तुजला ॥१॥ ह्र्दयी माझ्या राहावे ये ये हा सनाथ करावें॥ जन्मोजन्मीं उध्दरावे दास म्हणवावे ॥ निढळावरी बाह्य ठेविता ये ये हा वाट पाहता ॥ मज रे तुझि आस आतां शिणलो मी आतां ॥२॥ बहुत दिवस झाले तू ये ये हा येई गणपती ॥ दाखवी चरण मजप्रति फिटेल रे भ्रांती ॥ करूणावचने विनवितो ये ये हा दास म्हणवितों ॥ सकळ ही अन्याय क्षमा त्वां करावें आतां ॥३॥ शरीर भोग भोगिले ये ये हा कष्ट हे झाले ॥ कधी तू पावसी माउले धावे दयाळे ॥ आता मज न उपेक्षी ये ये हा कोण रे रक्षी ॥ चरण तुझेचि लक्षी तूचि रे साक्षी ॥४॥ अंत माझा न पहावा ये ये हा येई तू देवा ॥ क्षणभर उशीर न लावावा धावे बा देवा ॥ बहूत दिवस लेखितां ये ये हा कंठेना आतां ॥ धाडी मूळ मज ने आतां सोसेना आता ॥५॥ नको देऊं यमा हाती ये ये हा दास तुझा रे ॥ लाज तुझी तुज रे कठीण नोव्हे रे ॥ कठीण तूं मज झालासी ये ये हा माये तूं कैसी ॥ ब्रीदावळी साच करिसी जाऊ कोणापासी ॥६॥ आतां एक विनंती ऐकावी ये ये हा दास म्हणवावें ॥ जन्मो जन्मीं उध्दरावें चरणी ठेवावें ॥ चिंतामणी दास विनवी ये ये हा भक्ती ही द्यावी ॥ भक्ती देऊन उध्दरावें हेंचि तारावें ॥ पतित पावन सुंदर० ॥७॥

सोमवार

॥ पद ४१ ॥

प्रथम नमन करूं एकदंता ॥ सकळ सिध्दिचा (बुध्दीचा) दाता तूंचि एक ॥ तुझिया चरण प्रसादें ॥ पावति मुक्तिपदें म्हणूनियां आनंदें ॥ ध्यायें तुज बाप ॥१॥ (अहो) जय जय जय उदारा स्वामी विघ्नहरा ॥ (अहो) नमन मोरेश्वरा परिस माझे ॥ ध्रु. ॥ सकळांसि तू आदि ॥ ब्रम्हा तुम्हा तें वंदी ॥ देवा म्हणूनि चहूं वेदी नाम तुझें ॥ त्रिपुरवधी शंकरे ॥ स्मरलासि आदरे ॥ शेषें पृथ्वी धरितां ॥ स्तवन केले बाप ॥ २ ॥ महिषासुरमथनीं ॥ स्तुती करिती भवानी ॥ अहो ऋषिमुनी ध्यानीं प्रार्थिलासे ॥ जाणावा हा विश्व ॥ ध्यायी पंचबाण ॥ म्हणोनी गजानन ॥ नाम तुझें बाप ॥३॥ बळिनें देता दान ॥ स्मरलासि विघ्नविनाशन ॥ अहो (देवा) म्हणोनि झाला जाण चिरंजीव ॥ जे जैसे ध्याती ॥ त्या तैसा पावसी ॥ म्हणोनि सहस्रनाम मोरयासि बाप ॥४॥ मोरेश्वरी आदिस्थान ॥ या समागमें चिंचवडासी झाले येणे ॥ देवा भक्तिभाव पूर्ण देखियेला ॥ मोरयाचे चरण ॥ धरोनिया जीवी ॥ मोरया गोसावी दास तुझा बाप ॥५॥

सोमवार

॥ पद ४६ ॥

नीळकंठा परशुधरा ये ये हा शक्ति श्रीवरा ॥ प्रभाकरा एक भावें अर्चन करावें ॥ध्रु.॥ (अहो) पंचमूर्तिच्या ठायी ज्याने ये ये हा द्वैत धरिले । आपुलें कर्म करून त्याने नरक साधिले ॥१॥ अहो वरेण्याते स्वमुखेंकरुनी ये ये हा गीता सांगितली ॥ उत्तम योगाची ती खूण तेथें जाणविली ॥२॥ गजानन अनंत रूपीं ये ये हा आहे कीं साचा ॥ मायाजाळें मंद मतिसी अनुभव कैचा ॥३॥ यास्तव तुजला प्रार्थितो ये ये हा मानस समजावें ॥ गजाननाचे सर्व ही भावें नामचि वदावें ॥४॥ योगादिक साधनें ये ये हा कशास करावी ॥ स्वल्प प्रयत्ने नित्याभ्यासे मुक्ति सेवावी ॥५॥ अहो मोरया गोसावी यांचे ये ये या वशिं किंकर ॥ धरणीधर वरदकृपेनें सुखी निरंतर ॥६॥

सोमवार

॥ पद ४७ ॥

अहो गजानन माझा शिव रूप झाला ॥ विश्व म्या पाहिला हो आजि डोळा ॥१॥ अहो सिध्दी बुध्दी दोन्ही गंगा गौरी जाणा ॥ दशभुज तोहि हो देखिला हा ॥२॥ अहो आयुधें सहित दशहस्ती जाणा ॥ अहो नंदी हा मूषक हो शोभे त्याला ॥३॥ आहो ऐसा गणराज विश्‍व म्यां पाहिला ॥ तत्काळ हा झाला हो विष्णु तोचि ॥४॥ अहो चतुर्भुज तोहि सिध्दि (बुध्दी) हा सहित ॥ अंकुश परशु हो चक्र गदा ॥५॥ अहो गरुडवाहन मयूर येथे शोभे ॥ लक्ष्मी नारायण हो म्हणती त्याला ॥६॥ अहो ऐसे तेही नाम सिध्दि विनायक ॥ ऐसे त्रिगुणात्मक हो रूप त्याचे ॥७॥ अहो शिव विष्णु तेही रूप हें धरून ॥ अहो साजतील तिन्ही हो गणराजा ॥८॥ अहो मोरया गोसावी ॥ कृपा (दया) मजवर केली ॥ अहो तेणें स्फूर्ति झाली हो वर्णावया (बोलावया) ॥ ९॥ अहो अज्ञान बोबडे चिंतामणी वर्णी ॥ अहो मोरयासी रंजवी हो वेळोवेळी ॥१०॥

सोमवार

॥ लळीत ४ ॥

किती करिसी मना अटाअटी ॥ व्यर्थ भोगिसी दुर्घट ॥ १ ॥ व्यर्थ कां रे भ्रमलासी ॥ भजे मोरयापायांसी ॥ ध्रु. ॥ तूं म्हणशिल पुत्र कलत्र माझें ॥ हेचि नोव्हेती रे तुझें ॥ २ ॥ ऐसें जाणतां तूं होसी मूर्ख ॥ दृढ धरी तूं विवेक ॥ ३ ॥ गेले कल्प आयुष्याचे ॥ (पाय) चरण धरी मोरयाचे ॥ ४॥ न धरी द्रव्याची वासना ॥ सांडी मायेचें पडळ ॥ ५ ॥ जिहीं सांचिलें द्रव्य अपार ॥ त्यासीं पडली वेरझार ॥ ६ ॥ मना सांडी सांडी विषयाची गोडी ॥ आयुष्य जाय घडोघडी ॥ ७॥ वेंचिल्या द्रव्याच्या कोटी ॥ आयुष्य न ये क्षणभरी ॥ ८ ॥ ऐसें आयुष्य आहे अमौलिक ॥ व्यर्थ जाऊं न दे पळ एक ॥ ९ ॥ बहुत संसारी आहेत कष्ट ॥ चरणीं ठेवी मज निकट ॥ १० ॥ विनवी दास चिंतामणी ॥ पुरली संसाराची झणी व्यर्थ कां रे भ्रमलासी ॥ भजे मोरयापायासीं ॥ ११ ॥

सोमवार

आरती सोमवारची

आधारचक्र नृत्य मांडिले थोर ॥ टाळ श्रुती मृदंग वाजती गंभीर ॥ ब्रह्मा विष्णु आणि उभे शंकर ॥ निर्गुण ब्रह्म कवणा न कळेचि पार ॥१॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) निर्विकल्पा ॥ आरती (भावार्ती) ओवाळू निर्गुण निजरूपा ॥ जयदेव ॥ ध्रु०॥ नृत्य करितां शेष करी डळमळ ॥ कूर्म लपवी मान राहे निश्‍चळ ॥ भारें वराह दाढा उपडो (पाहे) समूळ ॥ गिरि गिरि भवरें देत सप्तही पाताळ ॥ जयदेव ॥२॥ कड कड कड आकाश तडके दारुण॥ गड गड गड गर्जे गर्जे गगन॥ चळ चळ चळ पृथ्वी कापे त्रिभुवन ॥ धिग धिग धिग नृत्य करि गजनन ॥ जयदेव॥३॥ तेहेतिस कोटि देव वर्णिती सीमा ॥ परमानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा॥ अगणित गुण सागर भाळी चंद्रमा॥ नातुडें सुरवरा न कळे महिमा ॥ जयदेव॥४॥ ऐसे तांडवनृत्य झालें अद्‍भुत॥ हरि हर ब्रह्मादिक उभे तटस्थ ॥ मोरया गोसावी योगी ध्यानस्थ॥ एकरूप हो‍उनी ठेले द्वैता अद्वैत ॥ जयदेव ॥५॥

सोमवार

॥ पद ७२ ॥

मोरेश्‍वरा विधिजावरा ये ये हा हा चरण सुकुमारा ॥ दावी नयनी धीरा नेई माहेरा ॥ध्रु०॥ संचित प्रारब्धासी ये ये हा हा आलो जन्मासी ॥ माझा मी सासुरवासी पडिलो भ्रांतीसी ॥१॥ माझें माझे म्हणतां ये ये हा हा आयुष्य सत्ता ॥ व्यर्थ गेलें आतां मज धांव रे एकदंता ॥२॥ धांव रे पाव रे दीनराया ये ये हा हा गेलो मी वायां ॥ पतितासी उध्दरी या पवन गुणवर्या ॥३॥ जन्मोजन्मी तुज न सोडीं यें ये हा हा पायी मुर्कुंडी ॥ दिधली बापा न करी सांडी चरण न सोडी ॥४॥ माथा मुकुट रत्‍नजडित ये ये हा हा कुंडली तळपत ॥ केशर भाळी मृगमद टिळा झगझगीत ॥५॥ प्रसन्न वदन मनोहर ये ये हा हा शिरी दूर्वांकुर ॥ आयुधें सहित चारी कर दे अभयवर ॥६॥ चंदनचर्चित पुष्पमाळा ये ये हा हा नवरत्‍न गळां ॥ यज्ञोपवीत आंगुळ्या नखी चंद्रकळा ॥७॥ लंबोदरा रत्‍नदोरा ये ये हा हा कटी पितांबर ॥ सरे जानु जंघा पोटऱ्या वाकी तोडऱ्या ॥८॥ हिरे जडित सिंहासनी ये ये हा हा पाऊले दोन्ही ॥ दाविनले देवावाणी ते मनुजा धणी ॥९॥ सिध्दिबुध्दि दोही हाती ये ये हा हा चवऱ्या ढाळिती ॥ पादुका घेउनी उभा हाती बाळ गर्जे किती ॥१०॥ थयथय अप्सरा नाचती ये ये हा हा गंधर्व गाती ॥ टाळ मृदंग वाजविती देवा ओवाळिती ॥११॥ मोरेश्‍वरा विधिजावरा ० ॥

सोमवार

आरती १

श्री गणेशाय नम: ॥ श्रीमोरया आदि अवतार तुझा अकळू कऱ्हे पाठारीं ब्रह्मकमंडलु गंगा ॥ रहिवास तये तीरी ॥ स्नान पै केलिया हो ॥ पापताप निवारी मोरया- दर्शन ॥ देवा मोरया- दर्शन ॥ जन्म मरण पै दूरी जयदेवा मोरेश्वरा ॥१॥ जय मंगलमूर्ती आरती चरणकमळा ॥ ओवाळू प्राणज्योति जयदेवा मोरेश्वरा ॥ ध्रु० ॥ अहो सुंदर मस्तकीं हो ॥ मुकुट दिसे साजिरा विशाळ कर्णव्दये ॥ कुंडले मनोहर त्रिपुंड्र टिळक भाळीं ॥ अक्षता तेजस्वर प्रसन्न मुखकमल ॥ देवा प्रसन्न मुखकमल ॥ मस्तकीं दूर्वांकुर जयदेवा मोरेश्‍वरा ॥ जय मं० ॥२॥ अहो नयने निर्मळ हो ॥ अति भोवया सुरेख एकदंत शोभताहे ॥ जडिली रत्‍नें माणिक बरवी सोंड सरळ ॥ दिसती अलौकिक तांबुल शोभे मुखी ॥ देवा तांबुल शोभे मुखी ॥ अधर रंग सुरेख जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं ० ॥३॥ चतुर्भुजमंडित हो शोभती आयुधें करीं ॥ परशु कमळ अंकुश हो मोदक पात्रभरी ॥ अमृत फळ नागर सोंड शोभे तयावरी ॥ मूषक वाहन तुझे ॥ देवा मूषक वाहन तुझे ॥ लाडू भक्षण करी ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥४॥ नवरत्‍न कठीं माळ ॥ यज्ञोपवीत सोज्वळ ताइत मिरवतसे ॥ तेज ढाळ निर्मळ जाई जुई नाग चाफे ॥ पुष्पहार परिमळ चंदन कस्तुरी हो ॥ देवा चंदन कस्तुरी हो ॥ उटी घेऊन परिमळ ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥५॥ अहो प्रसन्न दिसे दोंद ॥ तयावरी नागबंध सर्वांगि सेंदुर हो ॥ वरि मिरवे सुगंध नाभिमंडळ सुरेख ॥ विद्दा करिती आनंद कटिसूत्र शोभताहे ॥ देवा कटिसूत्र शोभताहे ॥ मेखळा कटिबंध ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं ० ॥६॥ सुकुमार जानु जंघा पवित्र चरण- कमळ वर्तुळाकार घोटी ॥ टाचा दिसे सोज्वळ पाउले काय १ वर्णू ॥ अंगुलिका सरळ नखि चंद्र मिरवतसे ॥ देवा नखि चंद्र मिरवतसे ॥ भ्रमर घेती परिमळ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥७॥ अहो चरणी तोडर वाकि ॥ अदुंनाद साजिरा रत्‍नसिंहासनि हो ॥ ओवाळू विघ्नहरा देईल भुक्ति मुक्ति चुकतील येरझारा ॥ गोसावी दास तुझा ॥ मोरया गोसावी दास तुझा ॥ ओवाळू विघ्नहरा जयदेवा मोरेश्वरा ॥ जय मंगलमूर्तीआरती चरण-कमळा ॥ ओवाळूं प्राणज्योति जयदेवा मोरेश्‍वरा ॥८॥
१ कुंकुवर्णे

सोमवार

॥ आरती ३ ॥

मंगलमूर्तिराजा नमियेला देव मनोमय एकचित्ते ॥ ऐसा धरुनिया भाव मोरया प्रसिध्द हा ॥ त्रयलोकींचा राव पुरवितो मनकामना ॥ कैवल्य-उपाव जय देवा विघ्नराजा ॥१॥ नमो गौरीआत्मजा आरती ओवाळीन ॥ पावे चिंतिल्या काजा जय देवा विघ्नराजा ॥ध्रु०॥ अहो एकदा जाऊ यात्रे ॥ एकदंत हा पाहू येउनि मयुरपुरी ॥ अहो येऊनि ब्रह्मादिक ॥ हरिहर हा राहे येउनि नाही जाणे ॥ येथे धरिला ठाव ॥ जय० ॥२॥ अहो ॠध्दिसिध्दि फळदायक ॥ देवा तूचि गा होसी रक्षुनी चरणाप्रती ॥ भय नाही तयासी रौरव कुंभीपाकी ॥ भुक्ति मुक्ति तयसी रक्षूनि शरणागता ॥ विघ्नराज तू होसी ॥जय०॥३॥ अहो चिंतिल्या चिंतमणी फळ इच्छिलें देती चौव्दारी कष्ट१ करीती ॥ एक कामना ध्याती चहुं युगी तूचि देवा ॥ आदि वेदशास्त्रासि चतुर्मुखी वर्णी ब्रह्मा ॥ कामधेनु आमुचि ॥जय० ॥४॥ अहो तरुण वृध्द बाळ महाद्वारी धावता तत्काळ सिध्दी त्यासी ॥ भक्तवत्सल होसी तारक पूर्ण ब्रह्म ॥ दृष्टि पाहे तूं आतां त्रयलोकी तुचि देवा ॥ कल्पवृक्ष तू दाता ॥जय० ॥५॥ अहो मोरया दास तुझा विप्र कुळीं उत्तम मानसी नामे तुझे ॥ तया पावले वर्म म्हणुनी या विश्‍व मुखी ॥ पूर्ण पाहता ब्रह्म महाराज देव धन्य ॥ नाही जाणता नेम ॥ जयदेवा० ॥६॥
१ खेंटा

सोमवार

आरती शेवट

(या आरतीचे वेळी श्रीमहाराज यांनी पंचारती ओवाळावयाची असते)

झाली पूजा उजळू आरती ॥ भक्‍तिभावें पूजा करु विघ्नेशी ॥ पूजेचा आरंभ करितो कुसरी ॥ कैसी पूजा तुझी न कळे अंतरी ॥ १ ॥ जयदेब जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्‍तिभावे तुझे चरण ह्रदयी ॥ जयदेव ॥ध्रु०॥ उजळिले दीप मनोमानसी ॥ सुखे निद्रा (मोरया) करी तू मंगलमूर्ती ॥ पूर्व पुण्य माया रचिली कुसरी ॥ भक्‍तिभावें तुज धरिले अंतरी ॥ जयदेव०॥ २ ॥ प्रपंचाची गती न कळे लौकिकी ॥ किती भोग भोगू विपरीत ध्याती ॥ म्हणुनी तुज शरण येतो (आलों) प्रतिमासी ॥ ऐसा भक्तिभाव निरोपी तुजसी ॥ जयदेव० ॥ ३ ॥ समर्थासी बोलणे नकळे मतीसी ॥ ऐसा सदोदित देखिला भक्‍तिसी ॥ मोरया गोसावी म्हणे तुजसी ॥ टाकिले वनवासी कणवाचे व्दारी ॥ जयदेव०॥ ४ ॥ अर्चन करूनि तुम्हा केली आरती ॥ सुखे निद्रा (मोरया) करी तू मंगलमूर्ती ॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्‍तिभावें तुझे चरण ह्रदयी ॥ जयदेव जयदेव ॥५॥Marathi_text | by Dr. Radut