पदांचा गाथा - वारां प्रमाणे धूपार्तिची सरणी

शनिवार

॥ आरती १ ॥

श्री गणेशाय नम: ॥ श्रीमोरया आदि अवतार तुझा अकळू कऱ्हे पाठारीं ब्रह्मकमंडलु गंगा ॥ रहिवास तये तीरी ॥ स्नान पै केलिया हो ॥ पापताप निवारी मोरया- दर्शन ॥ देवा मोरया- दर्शन ॥ जन्म मरण पै दूरी जयदेवा मोरेश्वरा ॥१॥ जय मंगलमूर्ती आरती चरणकमळा ॥ ओवाळू प्राणज्योति जयदेवा मोरेश्वरा ॥ ध्रु० ॥ अहो सुंदर मस्तकीं हो ॥ मुकुट दिसे साजिरा विशाळ कर्णव्दये ॥ कुंडले मनोहर त्रिपुंड्र टिळक भाळीं ॥ अक्षता तेजस्वर प्रसन्न मुखकमल ॥ देवा प्रसन्न मुखकमल ॥ मस्तकीं दूर्वांकुर जयदेवा मोरेश्‍वरा ॥ जय मं० ॥२॥ अहो नयने निर्मळ हो ॥ अति भोवया सुरेख एकदंत शोभताहे ॥ जडिली रत्‍नें माणिक बरवी सोंड सरळ ॥ दिसती अलौकिक तांबुल शोभे मुखी ॥ देवा तांबुल शोभे मुखी ॥ अधर रंग सुरेख जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं ० ॥३॥ चतुर्भुजमंडित हो शोभती आयुधें करीं ॥ परशु कमळ अंकुश हो मोदक पात्रभरी ॥ अमृत फळ नागर सोंड शोभे तयावरी ॥ मूषक वाहन तुझे ॥ देवा मूषक वाहन तुझे ॥ लाडू भक्षण करी ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥४॥ नवरत्‍न कठीं माळ ॥ यज्ञोपवीत सोज्वळ ताइत मिरवतसे ॥ तेज ढाळ निर्मळ जाई जुई नाग चाफे ॥ पुष्पहार परिमळ चंदन कस्तुरी हो ॥ देवा चंदन कस्तुरी हो ॥ उटी घेऊन परिमळ ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥५॥ अहो प्रसन्न दिसे दोंद ॥ तयावरी नागबंध सर्वांगि सेंदुर हो ॥ वरि मिरवे सुगंध नाभिमंडळ सुरेख ॥ विद्दा करिती आनंद कटिसूत्र शोभताहे ॥ देवा कटिसूत्र शोभताहे ॥ मेखळा कटिबंध ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं ० ॥६॥ सुकुमार जानु जंघा पवित्र चरण- कमळ वर्तुळाकार घोटी ॥ टाचा दिसे सोज्वळ पाउले काय १ वर्णू ॥ अंगुलिका सरळ नखि चंद्र मिरवतसे ॥ देवा नखि चंद्र मिरवतसे ॥ भ्रमर घेती परिमळ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥७॥ अहो चरणी तोडर वाकि ॥ अदुंनाद साजिरा रत्‍नसिंहासनि हो ॥ ओवाळू विघ्नहरा देईल भुक्ति मुक्ति चुकतील येरझारा ॥ गोसावी दास तुझा ॥ मोरया गोसावी दास तुझा ॥ ओवाळू विघ्नहरा जयदेवा मोरेश्वरा ॥ जय मंगलमूर्तीआरती चरण-कमळा ॥ ओवाळूं प्राणज्योति जयदेवा मोरेश्‍वरा ॥८॥
१ कुंकुवर्णे

शनिवार

॥ आरती ४ ॥

अहो अनुपम्य दिव्य शोभा रविकोटी भ्रूकुटी त्रिपुंड्र रेखियेला ॥ मृगनाभि लल्‍लाटी मुखप्रभा काय वर्णू ॥ दिव्य कंदर्पकोटी कुंडले रत्‍नदीप्‍ति देवा कुंडले रत्‍नदीप्‍ति ॥ पदक शोभे कंठीं ॥ जयदेवा धुंडिराजा॥ जय मूषकध्वजा आरती ओवाळिन ॥ अभय वरद सहजा ॥ जयदेवा धुंडिराजा ॥ध्रु॥१॥ अहो सुंदर मुक्‍तामाळा पुष्पहार रूळती आजानु बाहुदंड ॥ बाहिवट शोभती डुलती चारी भुजा ॥ दशांगुले मिरवती आयुधें सहित देखा ॥ देवा आयुधे सहित देखा ॥ बाप मंगलमूर्ति ॥ जयदेवा धुं. ॥२॥ अहो स्थूल दोंद तुझे वरी उटी पातळ विचित्र नागबंध ॥ शोभे नाभिमंडळ चौदा विद्यांचे भवन ॥ निर्मळ कसिला पीतांबर ॥ देवा कसिला पीतांबर ॥ वरी रत्‍न झळाळ ॥ जयदेवा. ॥३॥ मेखळा रत्‍न्जडित जानू जंघा नागरा पोटऱ्या गुल्फ दोन्ही ॥ अंदुवाकी साजिऱ्या तोडरु रुळताती ॥ महाधाक असुरा पाउले काय वर्णू ॥ देवा पाउले काय वर्णूं ॥ तेजे लोपल्या तारा ॥ जयदेवा ॥४॥ योगिया ध्यानी गम्य सिंहासनी गणपती उभ्या चारी शक्‍ती ॥ सामवेद २ स्तविती घालिती विंजणवारे ॥ वरी चवऱ्या ढाळिती गोसावी योगियाच्या मोरया गोसावी योगियाच्या ॥ ध्यानीं मंगलमूर्ती ॥ जयदेवा धुंडिराजा ॥ जय मूषकध्वजा ॥५॥

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१. दुंडीराजा २. सामवेश

शनिवार

॥ पद २ ॥

तिन्ही अक्षरांचे नाम तुम्ही म्हाणा रे वाचे म्हणा रे वाचे ॥ चुकतील भवबंधने दोष जाती जन्माचे ॥ जय जय मोरया ॥ माझ्या मोरया हो ॥ रंगा यावे हो माझ्या मोरया हो ॥ वाट पाहतो रे तुझी मोरया हो ॥ भेटी द्यावी हो माझ्या मोरया हो ॥ कधीं मज भेटसी रे बाप्पा मोरया हो । धावे धावण्या रे माझ्या मोरया हो ॥१॥ जय जय मोरया हो ॥ माझ्या मोरया हो ॥ ध्रु. ॥ अहो विघ्नेशाचें नाम तुम्ही करावा घोष करावा घोष ॥ नासती पातके दोष जाती भवक्लेश ॥ ज. मो. ॥२॥ अहो गजानन गजानन म्हणा रे मना म्हणा रे मना ॥ चुकतील भवबंधने तुज नाही यातना ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥३॥ अहो मयूरक्षेत्री कऱ्हे तिरीं रहिवास केला देवा रहिवास केला ॥ ध्यारे भक्त (दास) हो तुम्ही त्याचा सोहळा ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥४॥ जन्मोजन्मी दास तुझा आहे गणराजा दास आहे महाराजा ॥ आणिक दैवत आम्हा नलगे या काजा ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥५॥ अहो सेंदूर डवडविले रूप देखिलें डोळां रूप पाहिले डोळां ॥ कोटिसूर्य तेथे त्यांच्या लोपल्या कळा ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥६॥ अहो धावे धावे मोरया देई तू भेटी ॥ मजला देई तू भेटी ॥ अखंड नाम तुझे म्यां धरिलेसे कंठी ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥७॥ अहो मृत्युलोकीं कऱ्हे तीरीं रहिवास केला देवा रहिवास केला ॥ निजभक्ता (निजदासा) द्यावया मुक्तीचा सोहळा ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥८॥ अहो मुषकावरी आरूढ होऊनि येई लवकरी देवा येई लवकरी ॥ बहुत देवा शिणलो ये मी संसारीं ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥९॥ अहो चतुर्भुजमंडित रूप देखिले (पाहिले) नयनी ॥ हे मन वेधले तुझ्या बा चरणाजवळी१ ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१०॥ अहो परशु लमळ अंकुश घेऊनी (माझी) आली माउली ॥ हें मन वेधले तुझ्या बा चरणाजवळी ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥११॥ अहो गणनाथ म्हणा रे सदा म्हणा रे सदा ॥ भय नाही तुम्हासी यमाचे कदा ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१२॥ अहो मोरया गोसावी (देवा) तुज करितों विनंती ॥ तारी भक्ता (दासा) वेगें तू येई गणपती ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१३॥ अहो मोरया मोरया हो (देवा) जे भक्त ध्याती ॥ तयांच्या कामना पूर्ण शीघ्रचि होती ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१४॥ अहो जन्ममरण गर्भवास चुकविता नाहीं ॥ दुजा चुकविता नाहीं ॥ एक आहे हा (तो) त्राता गणराज पाही ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१५॥ अहो मेरया गोसावी यांचे (देवा) देहीं पै वासू ॥ द्वैत नाही तयासि हृदयी गणेश ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१६॥ अहो मयूरक्षेत्री कऱ्हे तीरी (देवा) रहिवासू केला ॥ भक्तिभाव देखोनिया चिंचवडी आला ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१७॥ अहो जपतप अनुष्ठान (देवा) नलगे साधन ॥ देई देवा मज तू हृदयी चरण ॥ ज. मो. ॥ मा. मो. ॥१८॥ दुष्ट भोग झाले (मोरया) मज न कळे गती ॥ देवा मज न कळे गती ॥ चिंतामणी दास तुझा करितो विंनती ॥ जय मो. ॥ मा. मो. ॥१९॥

१. देवाचरणी

शनिवार

॥ पद ९ ॥

प्रथम नमू देव गणराजू ॥ देवी गौरीचा आत्मजू ॥ चतुर्भुज परशुध्वजू ॥ तो गणराज वंदू आतां ॥१॥ उपांग श्रुती टाळ मृदंग ॥ सारजा गायन करिती शुध्द ॥ तेणे रंग उडवी नानाविध ॥ गणराज (महाराज) माझा नृत्य करी ॥ २॥ साही राग छ्त्तीस भार्या ॥ आलाप करी सारजा माया ॥ धित्‌ धित्‌ धिम किटि नाचे गणराया ॥ रंग पहावया देव आले ॥३॥ ऐसा रंग बरवा वोजा ॥ प्रसन्न होई तूं विघ्नराजा ॥ मोरया गोसावी म्हणे दास तुझा ॥ गणराज (महाराज) माझा नुपेक्षी रे ॥४॥

॥ पद १० ॥

प्रथम नमूं देव लंबोदरू ॥ जो ऋध्दिसिध्दीचा दातारू ॥ वेद श्रुति शास्त्रासि जो आधारू ॥ तो (महाराज) गणराज नमियेला ॥१॥ रंगी उभी सारजा घन ॥ पुस्तक वीणा करिं घेउन ॥ सानु सानु ध्वनी उमटति जाण ॥ गंधर्व गायन करिताती ॥२॥ तया माजी उभे नारद तुंबर ॥ मृदंग वाजती धिमि धिमि कार ॥ टाळांचा आहे महागजर ॥ रंगी मोरेश्‍वर (क्रिडताती) खेळताती ॥३॥ गणगायक नृत्य करीत ॥ धिमिधिमि भूमि दणाणीत ॥ गिरि गिरि गिरि भवरे देत ॥ थाक तोडि (तक तक) ताल छंद ॥४॥ ऐसे तांडव नृत्य मांडिले ॥ विमानी देव तटस्थ राहिले ॥ मोरया गोसावी योगी बोलिले ॥ रंगि भेटले गणराज (महाराज) ॥५॥

॥ पद ११ ॥

एक भाव धरुनि जाई तूं प्राण्या ॥ शरण जाई गजानना ॥ भवदु:ख तुझे होई नाशना ॥ मग मुक्तिपद जोडियेले ॥१॥ संसारा येउनी काय त्वां केले ॥ गणराजपाय अंतरले ॥ काय त्वां प्राण्या जोडियेले ॥ सारे तुझे जिणें वायां गेलें ॥२॥ माझें माझें करितां ठकलासि मूर्खा ॥ कोण तुज सोडवील दुःखा ॥ नाम एक तारील फुका ॥ उध्दरिले देखा कर्मसंगें ॥३॥ आपुले हितां तूं कारण ॥ एकनिष्ठ धरूनि मन ॥ वेगें तुझें होईल कर्मछेदन ॥ मग जन्म मरण नाहीं तुज ॥४॥ ऐसा एकजना उपदेश केला ॥ गणराज पायीं लक्ष तुम्ही लावा ॥ चिंतामणी म्हणे स्वामी माझा सेवा ॥ नाही तुम्हा भय यातायाती ॥५॥

॥ पद १२ ॥

आम्ही मोरयाचे वेडे नेणती ॥ वेडे बागडे नाम तुझें गाऊं देवा ॥ मोरयाचे वेडे नेणती ॥१॥ एक वर्णिती नानापरी ॥ आम्ही म्हणो मोरया तारी देवा ॥ मोरयाचे वेडे नेणती ॥२॥ एक वर्णिती नाना छंद ॥ आम्ही म्हणो शुध्द अबध्द देवा ॥ मोरयाचे वेडे नेणती ॥३॥ मोरया गोसावी तुझे वेडे ॥ रंगी नाचू लाडे कोडे देवा ॥ मोरयाचे वेडे नेणती ॥४॥

शनिवार

॥ पद १३ ॥

व्यर्थ प्रपंचीं गुतलों बहु (देवा) विषयानें वेष्टिलों ॥ (तुझिया) भजना अंतरलों मोरेश्वरा ॥१॥ बहु फार माया मज लागली या देहा ॥ (महाराजा) एकदा दीनराया मज कृपा करी ॥२॥ प्रपंच ही माया येथें देवा बांधलों दृढची ॥ (भजन) तुझें गा मजसी हो न घडेच ॥३॥ वेचिलें आयुष्य येथें न घडेचि साधन ॥ (माझें) चुकवी जन्ममरण गणाधीशा ॥४॥ तुझिया नामाची मज लागलीसे गोडी ॥ (भव) बंधन तूं तोडी हो (महाराजा) गणराजा ॥५॥ आहेसी कऱ्हेतीरीं होसी (देवा) भक्ता सहकारी ॥ (ध्यान) तुझें म्या अंतरी हो धरिलेसे ॥६॥ अहो कृपेचा सागरु होसी (देवा) भक्तांचा दातारु ॥ (महाराजा) एकदां पैलपार हो उतरी मज ॥७॥ अहो मोरया गोसावी मज जोडिला दातारू ॥ (महाराजा) तेणें मज वरू हो दिधलासे ॥८॥ अहो तूचि तूं एकचि प्रति देवा तुझ्या हो चरणीं ॥ (महाराज) आवडी नामाची मज लागलीसे ॥९॥ कृपा तूं करुनि मज लावि तू चरणीं ॥ (महाराजा) दास चिंतामणी हेचि मागतसे ॥१०॥ अहो येई तूं मोरया चरण (पाय) दाखवी नयनी (देह) कुरवंडी करुनि तुज ओवाळीन ॥११॥

शनिवार

॥ पद १४ ॥

खेळ्या

आतांचि बापा सावधान हिई लक्ष लावी गजानानीं रे ॥ कां रे तूं प्राण्या विषयीं गुंतलासी ॥ शरण जाई विघ्नेशीं रे ॥ अजून कं रे व्यर्थचि नाडिसी ॥ सोडवण करी देहासी रे ॥ आपुले ठायीं मीतूपण आणसी ॥ मग तूं दीनरूप होसी रे खेळ्या ॥१॥ कासया घेसी हातीं जपमाळा ॥ (बाप्पा) देह शुध्द नाहीं झाला रे ॥ वस्त्रें टाकूनिं वेष बदलिला ॥ काय चाड तुजला रे ॥ बाह्य दाखवूनी आपलें जना ॥ अंतर शुध्द नाहीं केलेरे ॥ व्यर्थचिदाखवुनी जन भुलविले ॥ आपुले हित नाही केले रें खेळ्या ॥२॥ कां रे तुज अज्ञान पडले ॥ हित देख आपुलें रे ॥ पुत्र कलत्र धन संपत्ति । तुझी तुला नव्हती रे ॥ असत्य वदुनी पापे भरसी ॥ बांधूनी नेती यम पाशीं रे ॥ म्हणोनी कांही ठेवा ठेवी करी ॥ भजे (महाराज) गणराज पायीं रे खेळ्या ॥३॥ देहाचा भरंवसा न धरी कांहीं ॥ नलिनीवर जळ पाही रे ॥ तैसें जीवित्व आहेच प्राण्या ॥ म्हणोनी सावधान होई रे ॥ आयुष्य भरवशाने नाडिलो बहुत त्याचेच काहि नव्ह्ते रे ॥ तयास झाल्या गर्भवास यातना ॥ दृढ भजे एकदंता रे खेळ्या ॥४॥ नवच मास कष्ट भोगुनि मग आले बाळपण रे ॥ दोन चार वर्षे तिही गेली ॥ मग आले प्रौढपण रें । आपापणा तो नाठवी तरुण ॥ वासना धरि विषयाची रे ॥ तरुणपण गेले वृध्दपण आले ॥ मग तुज आहे कोण रें खेळ्या ॥५॥ आयुष्य त्वां रे व्यर्थचि दवडिले ॥ कोण सोडवील तुजला रे ॥ येऊनि काळ घालतो फासा ॥ मग होशील बापुडा रे ॥ गर्भवासाची नसेल उरी ॥ तरी भजे मोरेश्‍वरी रे ॥ गजानना विनवी दास चिंतामणी ॥ लक्ष लावी चरणी रे खेळ्या ॥६॥
टीप - दुसऱ्या कडव्यास दुसऱ्यांदा म्हणवयाचे ’बाप्पा’ हे पालुपद आहे.

शनिवार

॥ पद १५ ॥

भोगविलास

माझ्या स्वामीचे भोगविलास रे ॥ चला जाऊ पाहू त्या मोरयास रे ॥ चारी दिवस चरणीं करुं वास रे ॥ दर्शन झालिया पातका होईल नाश रे माझ्या स्वामीचे ॥ध्र०॥१॥ रत्नजडित मुकुट शोभिवंत रे ॥ स्वामी माझा बैसला देउळांत रे ॥ मोरया गोसावी पूजा करीतो रे ॥ त्यांचे हृदयी नांदतो सतत रे ॥ माझ्या स्वामीचे ॥२॥ एके नारी ती पूजा घेऊनी हाती रे ॥ एके नारी आणिल्या पुष्प याती रे ॥ चंपक बकुले मोगरे मालती रे ॥ महाराजांची पूजा बांधिती रे ॥माझ्या स्वामीचे॥३॥ बावन चंदनाची शोभिवंत उटी रे ॥ नवरत्नांचा हार शोभे कंठी रे ॥ मृगनाभीचा टिळकू लल्लाटी रे ॥ गोरा सेंदूर झळकतो भ्रूकुटीं रे ॥ माझ्या स्वामीचे ॥४॥ जाई जुई आबया नागचाफे रे ॥ परिजातक कमळें शोभती घोप रे ॥ भक्त भ्रमर हो‍उनी जाताती झोपी रे ॥ सदा आनंद मोरयाचे कृपे रें ॥ माझ्या स्वामीचे ॥ ५॥ भक्तजन द्वारें करावया जाती रे ॥ स्वामी माझा उभा तो देउळांत रे ॥ अमृतदृष्टी करुनी न्याहाळितो समस्त रे ॥ त्याचे कृपेनें भाग शीण जातो रे माझ्या स्वामीचे ॥६॥ भक्त भद्र त्यांची द्वारें करिती रे ॥ मोरया गोसावी दिंडी घेउन हाती रे ॥ भाग्यवंत तेथे हरीकीर्तन गाती रे ॥ सकळ जन तेथें लोटांगणी येती रे ॥ माझ्या स्वामीचे ॥७॥ तिन्ही द्वारें करुनि मुक्ताईस जाती रे ॥ मुक्ताबाई वंदोनिया महाद्वारा येती रे ॥ पंचतत्वांच्या आरत्या ओवाळिती रे ॥ त्याची तत्काळ प्रसन्न गणपती रे ॥ माझ्या स्वामीचे ॥८॥ ऐसा आनंद होतसे मोरेश्वरी रे ॥। मोरया गोसाव्यांचा खेळत असे घरी रे ॥ भक्तजनासी प्रसाद देतो झणी रे ॥ निजभक्ता देई परिपूर्ण परी रे ॥ माझ्या स्वामीचे ॥ ९॥

शनिवार

॥ पद १६ ॥

लिंबलोण

अहो स्वानंदपुरीचा अहो रहिवासी आला ॥ अहो आम्हासी भेटला मोरेश्‍वरीं ॥१॥ अहो मूर्ति गोजिरवाणी अहो सेंदूर साजिरी ॥ अहो सिंहासनावरी मिरवतसे ॥२॥ अहो कोटिकंदर्पांना ओवाळुनी टाका ॥ अहो सिध्दीच्या (बुध्दीच्या) नायका वरोनियां ॥३॥ अहो याच्या बिरुदाचा ॥ त्रैलोकि दणाणा ॥ अहो पतितपावन नाम गर्जे ॥४॥ अहो (माझ्या) वडिलांनी जोडी जोडी केली ह्या (चरणाची) पायाची ॥ अहो हीच हो आमुची कमधेनू ॥५॥ अहो याजवीण आम्हा अहो अन्य नसे कोणी ॥ अहो मच्छिया जीवन तैशापरी ॥६॥ अहो मोरया मझी लज्जा रक्षी । अहो सर्वही दीनानाथा ॥ अहो तुजवीण आम्हा कोण आहे ॥७॥ अहो महाद्वारी उभा कर जोडुनिया ॥ अहो भक्‍तिदान मोरया दे‍ई मज ॥८॥ अहो मोरया गोसाव्यांच्या वंशीचा किंकर ॥ मागे निरंतर हेंचि सुख ॥९॥

शनिवार

॥ पद २८ ॥

अहो गजानन माझा आहे मोरेश्‍वरी ॥ अहो तोचि तो पाहिला हो आजि डोळां ॥१॥ अहो भाद्रपद मास शुध्द चतुर्थीसीं ॥ अहो आनंदले भक्त हो येति तेथें ॥२॥ अहो तया भक्तांमाजी मोरया गोसावी ॥ अहो आणिक दुसरा हो भक्त नाही ॥३॥ अहो देव भक्त तोही एकची हो जाणा ॥ अहो हें गुह्य कवणा हो कळेना हो ॥४॥ अहो चिंतामणी देव तैसें तेंही रूप ॥ (अहो) त्यासी तोचि भेद हो नाहीं जाणा ॥५॥ अहो आनंदे गर्जती मोरया म्हणती ॥ अहो यात्रेंसीं हो जाती हो भाद्रपदीं ॥६॥ आहे भाद्रपद मास शुध्द हाचि पक्ष ॥ अहो चतुर्थीसी थोर हो आनंद हो ॥७॥ अहो ब्रह्मादिक देव शिव विष्णु तेहि ॥ अहो सकळिक येती हो आजि तेथें ॥ ८॥ अहो मोरया गोसावी चिंचवडी आहे ॥ (अहो) प्रतिमासी जाई हो मोरेश्वरा ॥९॥ अहो यात्रेचा आनंद न माये गगनीं ॥ (अहो) देव भक्त पाहे हो आजि डोळा ॥ १०॥ अहो देव भक्त तेहि तेथेंचि पहावे ॥ अहो आनंदें गर्जती हो मोरया हो ॥११॥ अहो ऐसें तेंचि सुख चिंतामणी मागे ॥ अहो समर्था तूं देई हो क्षणमात्रें ॥१२॥

शनिवार

॥ पद ६१ ॥

बाळसंतोष (चिंतामणीमहाराजांचा)

मोरेश्वरा तू मज भेटलासी दाता तत्वता ॥ दान देई तू समर्था ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ करुणा भाकितो एकदंता ॥ बाबा बाळ संतोष ॥१॥ दान मागतो तुज मी एक ॥ चरणीं (पायीं) ठेवी मज निकट ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ आणिका अर्थी रे नाही काज ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ २ ॥ तू म्हणसील देईन धन संपत्ती ॥ नलगें मज रे धन प्राप्ती ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ हृदयी राहे रे गणपती ॥ बाबा बाळ० ॥३॥ तुज वाटले दिधले पुत्र कलत्र ॥ याचे नलगे रे मज सुख ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ याच्या संगें रे दु:ख प्राप्त ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ ४ ॥ प्राप्ति गतीच्या ठायी न येती कोणी कामा ॥ शरण आलो रे तुझिया नामा ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ विटलो विषय (विषयाच्या) सुखास ॥ बाबा बाळ० ॥५॥ लक्ष चौऱ्यांशी योनी हिंडोनी ॥ कष्ट झाले रे माझ्या देही ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ तेणें दु:ख रे राहे चरणीं ॥ बाबा बाळ० ॥६॥ मागणें नाही तुज कांही उत्कट ॥ उध्दरावे रे वेगी भक्त ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ दाना उशीर झाला बहुत ॥ बाबा बाळ० ॥७॥ तुझें दान लाधले गा जयासी ॥ चुकले गर्भ रे रहिवासासी ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ त्याच्या झाल्या रे पुण्यराशी ॥ बाबा बाळ० ॥८॥ प्राप्ति केली तुझी म्या पूर्वी ॥ विनवी चिंतामणी गोसावी ॥ बाबा बाळ० ॥ कृपा (दया) स्नेह रे भक्ता पाहे ॥ बाबा बाळ० ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ बाबा बाळ संतोष ॥ कृपा (दया) स्नेह रे भक्ता पाहे ॥ बाबा बाळ संतोष ॥९॥

शनिवार

॥ पद ६५ ॥

अहो जोडला मोक्षदाता ॥ भुक्ति मुक्ति यासी मागू ॥ अहो तारील हा जन्मोजन्मी ॥ चरणीं (पायीं) याचे रे राहो ॥ आहे उध्दरिले अनंत कोटी ॥ आम्हा तारी जगजेठी ॥ माझ्या चिंतोबाचा (चिंतामणीचा) धर्म जागो ॥ ध्रु० ॥ अहो चिंचवडी रहिवास नाम मोरया देव ॥ पुरवी तो मनकामना ॥ म्हणुनि चिंतामणी नाम ॥१॥ अहो चिंता माझी हरी देवा ॥ चुकवी जन्मयातना ॥ माझ्या ० ॥२॥ अहो अज्ञान बाळ तुझे देवा ॥ आलों तुझिया ठाया ॥ अहो कृपा करी देवराया ॥ लावी आपुल्या पाया ॥ अहो न सोडी बा चरण (पाय) तुझे ॥ आणिका ठायासीं नव जाये ॥ माझ्या० ॥३॥ अहो बुध्दिहीन पांगूळ मी ॥ आलों तुझिया ठाया ॥ अहो नुपेक्षी तूं देवराया ॥ देई भक्तिसोहळा ॥ अहो मन माझे गुंतलेंसे ॥ कोठें नव जाय देवराया ॥ माझ्या चितो० ॥४॥ अहो मजवरी कृपा करी ॥ सेवा आपुली घेई ॥ अहो चिंतामणी गोसाव्यांनी ॥ कृपा (दया) मजवर केली ॥ अहो कृपे (दये) स्तव जोडी झाली ॥ गेल्या पापाच्या राशी ॥ माझ्या चिंतो० ॥५॥ अहो आणिक एक विनंती ऐक ॥ भक्ता तारी तूं सनाथ ॥ अहो कृपा (दया) मज बहुत करी ॥ विनवी नारायण दीन ॥ अहो चरणापासून न करी दुरी ॥ चरण (पाय) धरिले दृढ भारी ॥ माझ्या चिंतोबाचा धर्म जागो ॥६॥ याचे चरणीं लक्ष लागो ॥ याची सेवा मज घडो ॥ याचे ध्यान हृदयी राहो ॥ माझ्या चिंतोबाचा धर्म जागो ॥

शनिवार

॥ लळीत १॥

पूजा प्रांत आरंभिला ॥ विघ्नराज संतोषला ॥१॥ तुम्ही चलावे चलावे ॥ सिद्धि बुद्धि मंदिरासी ॥ ध्रु०॥ उद ऊद‍उनिया मंदिर ॥ लिहिले चित्रे हे सुंदर ॥ तु. च.॥२॥ रत्नजडित मंचकावरी ॥ शोभे भूपती सुंदरी ॥ तु. च. ॥३॥ वरी पासोडा क्षीरोदक ॥ शोभे अनुवार अनेक ॥ तु. च.॥४॥ लवुनिया रत्नदीप्ती ॥ सेवेलागी उभ्या शक्ती॥ तु. च.॥५॥ मुक्ताफळाचा चांदवा॥ वरी बांधिलासे बरवा ॥ तु. च. ॥ ६ ॥ सुगंध द्रव्यें सिध्दी हाती ॥ चरणा संवाहन लागे बुध्दी ॥ तु. च.॥ ७ ॥ सुगंध द्रव्य आणुनी ॥ तुज समर्पाया लगुनी ॥ तु. च. ॥८॥ पायघडीला लागी शेले ॥ त्यासी कस्तुरी परिमळ तु. च. ॥ ९ ॥ करुणा वचनी विनविले ॥ महाराज संतोषले. ॥ तु. च. ॥ १० ॥ येउनि मंदिरी पावले ॥ भक्त आज्ञा हे लाधले ॥ तु. च. ॥ ११ ॥ महाराज मंचकावरी ॥ बैसुनि सुखे निद्रा करी ॥ तुम्ही पहुडावें पहुडावें ॥ सुखें सुमन-शेजेवरी ॥ १२ ॥ सिध्दि बुध्दि चरण चुरी ॥ दिनासी तांबुल दिधला करी ॥ तुम्ही पहुडावें पहुडावें ॥ सुखें सुमन शेजेवरी ॥ १३ ॥ घेउन पदुका शिरी ॥ उभा नारायण द्वारी ॥ तुम्ही पहुडावें पहुडावें ॥ सुखें सुमन शेजेवरी ॥१४॥

शनिवार

॥ आरती शनिवारची ॥

पूजेच्या प्रांती अभ्यंग करी ॥ झडकरी उठे स्वामी ये‍ई लवकरी ॥ रत्‍नखचित आसन घातले कुसरी ॥ तयावरी बैसे मोरया क्षण एक भरी ॥१॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ति ॥ आरती (भावार्ती) ओवाळू तुज एक चित्ती ॥ जयदेव० ॥ ध्रु ॥ पुष्प वासिक तेल आणिले अपूर्व ॥ सर्वांगी चर्चिन तुज मी सुंदर ॥ ननपरिमळसहित उटणे तुज लावी ॥ यावें यावें मोरया उशीर न लावी ॥ जयदेव० ॥२॥ उष्णोदक देवा आणिले तुजकारणे ॥ तयासी उपमा काय देऊ मी नेणे ॥ आपुले हस्ते करूनि घालिन तुज वरी ॥ सनाथ करी मोरया ये‍ई लवकरी ॥ जयदेव० ॥३॥ ऐसी करूणा ऐकुनी आले गणपती ॥ समर्पिले तयासी अनुक्रमें एक चित्ती ॥ आणुनि पीतांबर कासे कसिला ॥ तयाच्या प्रकाशे दिनकर लोपला ॥ जयदेव० ॥४॥ कस्तुरी मळवट भाळी रेखिला ॥ तयावरी मुक्‍ताफळाच्या अक्षता शोभल्या ॥ बवन चंदन कैसा अंगी चर्चिला ॥ अनेक पुष्पांच्या (दूर्वांच्या) माळा शोभल्या ॥ जयदेव० ॥५॥ आणुनि धूपदीप दाखविला भक्‍ती ॥ नैवेद्य समर्पिला तुज मंगलमूर्ती ॥ त्रयोदशगुणी तांबूल मुखी शोभतो॥ सुरंग रंगित दंत दिसतो सुरेख ॥ जयदेव० ॥६॥ सुवर्ण दक्षिणा चरणी (पायी) ठेविली ॥ पंचप्राण करूनि तुज निरांजली ॥ पुष्पांजली कैसी वाहिली तुजसी ॥ पूजा मी करू नेणे मज क्षमा करी ॥ जय० ॥७॥ सुरेख मंचक कैसा घातला मंदिरी ॥ तयावरी पासोडा शोभे कुसरी॥ नाना पुष्प याती तयावरी शोभती॥ तेथे (मोरया) निद्रा करी तू मंगलमूर्ति ॥ जयदेव० ॥८॥ ऐसे शेजेवरी पहुडले गणपती ॥ सिद्धी बुद्धि चरणसंवाहन करिती ॥ भक्‍तासी आज्ञा देतो गणपती ॥ आणिक वर्णूं नेणे मी अल्पमती ॥ जयदेव० ॥९॥ ऐसी शेज तुझी न वर्णवे वाणी ॥ श्रमला शेष हा राहिला मौनी ॥ कृपा करी तू दीना (दासा) लागूनी ॥ दास तुझा विनवितो म्हणे चिंतामणी ॥ जयदेव० ॥१०॥

शनिवार

आरती शेवट

(या आरतीचे वेळी श्रीमहाराज यांनी पंचारती ओवाळावयाची असते)

झाली पूजा उजळू आरती ॥ भक्‍तिभावें पूजा करु विघ्नेशी ॥ पूजेचा आरंभ करितो कुसरी ॥ कैसी पूजा तुझी न कळे अंतरी ॥ १ ॥ जयदेब जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्‍तिभावे तुझे चरण ह्रदयी ॥ जयदेव ॥ध्रु०॥ उजळिले दीप मनोमानसी ॥ सुखे निद्रा (मोरया) करी तू मंगलमूर्ती ॥ पूर्व पुण्य माया रचिली कुसरी ॥ भक्‍तिभावें तुज धरिले अंतरी ॥ जयदेव०॥ २ ॥ प्रपंचाची गती न कळे लौकिकी ॥ किती भोग भोगू विपरीत ध्याती ॥ म्हणुनी तुज शरण येतो (आलों) प्रतिमासी ॥ ऐसा भक्तिभाव निरोपी तुजसी ॥ जयदेव० ॥ ३ ॥ समर्थासी बोलणे नकळे मतीसी ॥ ऐसा सदोदित देखिला भक्‍तिसी ॥ मोरया गोसावी म्हणे तुजसी ॥ टाकिले वनवासी कणवाचे व्दारी ॥ जयदेव०॥ ४ ॥ अर्चन करूनि तुम्हा केली आरती ॥ सुखे निद्रा (मोरया) करी तू मंगलमूर्ती ॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्‍तिभावें तुझे चरण ह्रदयी ॥ जयदेव जयदेव ॥५॥