cdt-lang-logo

यांचे चरणी लक्ष लागो । यांची सेवा मज घडो ।
यांचे ध्यान हृदयी राहो । माझ्या मोरयाचा धर्म जागो ।।

यांचे चरणी लक्ष लागो ।
यांची सेवा मज घडो ।
यांचे ध्यान हृदयी राहो ।
माझ्या मोरयाचा धर्म जागो ।।

choose language

chinchwad-home-banner-after-img