आरती आरती २

पूजेचा आरंभ मांडिला भक्तांनी ।
उशीर तू न लावी येई धावोनी ॥१॥

जयदेव जयदेव जय जय हेरंबा स्वामी हेरंबा ।
लवकर यावे स्वामी वेगि यावें स्वामी पूजाआरंभा ।
सोडून निरगुंठी चरणा झाडीन पाया लागेन ।

पंचप्राण ज्योती तुज ओवाळीन ॥ ध्रु०॥

दीनवचने परिसोनि वेगे उठिला ।
मूषक सिद्ध करुनि आरूढ पै झाला ।
रत्न सिंहासनी येऊन बैसला ।
थोर भाग्य (पुण्य) माझे आनंद झाला ॥ जय ॥२॥

आणुनि धूपदीप तुज दाखविला ।
खिरापति नैवेद्य तुज समर्पिला ।
याचे भक्षण करी गणपती ।
अनाथ तुझे मोरया (देवा) येतो काकुलती ॥ जय ॥३॥

षड् पक्वान्ने आणिक फल जाती ।
काय न्यून तूज म्हणे मंगलमूर्ति ।
त्रयोदशगुणी तांबूल मुखी सेवाजी ।
दक्षिणा अल्प म्या ठेविली देवाजी ॥जय ॥४॥

घेउनी निरांजन तुज ओवाळीन ।
मंत्रयुक्त पुष्पांजली तुज समर्पीन ।
त्राहे त्राहे म्हणूनि चरणा (पाया) लागलो ।
क्षमा करी अपराध तुज बोलिलो ॥जय॥५।।

एक विनंती स्वामी तुज करितो ।
तुझा नामघोष तुजपुढे गातो ।
वेडे बागडे रंगी नाचतो ।
परिस माझी देवा तुज विनवितो ॥जय॥६।।

नेणो कळा कुसरी थोरथोरापरी ।
नकळे मज काही बहुता प्रकारी ।
वेडे आज्ञान तुजपुढे गाऊ ।
आणिक चाड नाही तुजवाचोनी ॥ जय ॥७।।

अनेक भक्त तुझे आहेत उदारा आहेत दातारा ।
तयामाजी अज्ञान नमि मोरेश्वरा ।
वेडे अज्ञान म्हणे चिंतामणी ।
परीस माझी देवा विनंती तव चरणी ॥ जय ॥८।।

divider-img
मराठी english