पदे पद ३०

अहो थेऊर गांव तेथे देव चिंतामणी ॥
अहो नांदे इच्छादानी हो मोरेश्वर ॥१॥

अहो अकळु अवतार देव लंबोदर ।
(अहो) प्रत्यक्ष मोरेश्वर हो नांदतसे ॥२॥

अहो महाउग्रस्थळ राहिले गजानन ॥
(अहो) दीन भक्त जन हो तारावया ॥ ३॥

अहो पाहुन शुध्द स्थळ अवतार निर्मळ ॥
(अहो) भुक्ति मुक्ति तत्काळ होईल तेथे ॥४॥

अहो मोरया गोसावी करी निदिध्यास ॥
(अहो) प्रत्यक्ष विघ्नेश हो हृदयीं त्यांचे ॥५॥

divider-img
मराठी english