पदे पद ३१

अहो नमिला श्रीगुरु मोरया गोसावी ॥
अहो त्यासी अष्टभावें हो प्रणिपात ॥१॥

अहो प्रणिपात करितों तुज बा गुरुराया ॥
अहो नेणें आणिक दुजा हो तुजवाचोनी ॥२॥

अहो तुजवाचोनी नाहीं कर्मांचा छेदक ॥
अहो तोडिसी भवदुःख हो क्षणमात्रे ॥३॥

अहो क्षणमात्रे तारिले पापी हे उत्कट ॥
म्हणुनी नाम प्रकट हो त्रयलोकीं ॥४॥

अहो त्रैलोकीं प्रसिद्ध असे विघ्नराज (महाराज) ॥
भक्त भवार्णवी हो तारियेले ॥५॥

अहो तारियेले जीव संख्या नाहीं त्यासी ॥
अहो माउली भक्ताची हो कृपाळू हे ॥६॥

अहो कृपाळु म्हणविसी मज कां उपेक्षिसी ॥
अहो माझी सर्व लाज गा आहे तुज ॥७॥

अहो तुज देवराया करितों विनवणी ॥
अहो निष्ठुर तूं मनी हो न धरी देवा ॥८॥

अहो देवराया स्वामी (देवा) अवतार धरिला ॥
रहिवास केला हो कऱ्हेतीरी ॥९॥

अहो कऱ्हेतीरी स्नान करिती पापी जन ॥
मग घेती दर्शन हो तुझें वेगीं ॥१०॥

अहो वेगीं येती प्राणी तुज लोटांगणी ॥
अहो धन्य त्यांचे जननी हो येउनिया ॥११॥

अहो येउनिया प्राण्या साध्य तुम्ही साधा ॥
अहो ऐकवेळ वेधा हो मोरेश्वर ॥१२॥

अहो मोरेश्वरपायी वृत्ति लीन करा ॥
अहो चुकतिल येरझारा हो पळमात्रे ॥१३॥

अहो पळपळ तुझे जात असे वृथा ॥
अहो आयुष्य भरवंसा हो नको धरूं ॥१४॥

अहो धरूं नका तुम्ही मायेची संगती ॥
अहो तेणे संगे होतील हो यातायाती ॥१५॥

अहो यातायाती चुकवी स्वहित तूं करी ॥
निर्धारी तूं ध्यायी हो चरण त्याचे ॥१६॥

अहो त्याची प्राप्ति तुम्ही करा हो सकळ ॥
अहो घडेल कैवल्यहो वास तुम्हा ॥१७॥

अहो तुम्हासी पडला का रे अंधकार ॥
अहो संसार दुस्तर हो चुकेल कैसा ॥१८॥

अहो कैसा तुम्हा नाहीं मायेचा कंटाळा ॥
अहो तेणे वेळोवेळा हो दुःख होय ॥१९॥

अहो होईल जाचणी गर्भाची भोगणी ॥
अहो कष्टविली जननी हो येउनिया ॥२०॥

अहो येउनि संसारा मोरया पाहुनि ॥
अहो दास चिंतामणी हो विनवितो ॥२१॥

(दुसऱ्या द्वाराहून परतताना आणि यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी सुरवातीला हे पद म्हणतात.)

divider-img
मराठी english