पदे पद ३२

अहो प्रथम नमन करूं गणराजा ।।
अहो वंदू ते सारजा हो वेदमाता ।।१।।

अहो वेदमाता शक्ती गुरु योगिराजा ।।
अहो लागतसे पाया हो कर जोडुनी ।।२।।

अहो कर जोडुनि तुज केलेसें नमन ।
अहो देई वरदान हो अखंडित ।।३।।

अहो अखंडित ध्यानी चिंतनी गणराजा ।।
अहो प्रकट सहज हो भक्तियोगे ।।४।।

अहो भक्तियोगे देव धरावा अंतरी ।
अहो बाह्य अभ्यंतरी हो एकभावे ।।५।।

अहो एकभाव चित्ती मानसि संकल्प ।
अहो न करावा विकल्प भजनासी ।।६।।

अहो भजन केलिया चुकतिल यमपाश ।।
अहो म्हणुनिया गणेश हो साहाकारी ।।७।।

अहो साहाकारी होउनि दुष्ट निर्दाळिले ।।
अहो जङजीव तारिले हो कलियुगी ।।८।।

अहो कलियुगा योगे अवतार धरिला ।।
अहो रहिवास केला हो मयूरक्षेत्री ।।९।।

अहो मयूरक्षेत्र स्थळ’ पुराणप्रसिद्ध ।
अहो ऐसी वेदशास्त्रे हो बोलताती ।।१०।।

अहो बोलती पुराण प्रसिद्ध गणराजा ।
शंकरासि सहज हो ध्यान तुझे ।।११।।

अहो ध्यान निरंतर करिती सुरवर ।।
अहो आणिक ऋषीश्वर हो मोक्षालागी ।।१२।।

अहो मोक्षपद दाता उदार त्र्यलोकी ।
अहो पुरवी कौतुक हो मनोरथ ।।१३।।

अहो मनोरथसिद्धि चालवी अवलीला ।
अहो व्यापक सकळा हो देवांमाजी ।।१४।।

अहो देवांमाजी देव विघ्नेश निधान ।
अहो यातायाती जाण हो चुकवील ।।१५।।

अहो चुकवील याती सत्य माना चित्ती ।।
अहो द्वैतभाव (मनी) चित्तीं हो नको धरूं ।।१६।।

अहो नको धरूं प्राणिया पाप्याच्या संगती ।।
अहो शरण गणपती हो जाई वेगीं ।।१७।।

अहो वेगी मोरेश्वर पाहे बा लोचनी ।
अहो मयूरपूर पट्टणी हो एकरूप ।।१८।।

अहो एकरूप योगी मोरया गोसावी ।।
अहो देवभक्त पाहे हो एकरूप ।।१९।।

divider-img
मराठी english