पदे पद ३३

मोरया मोरया हो मोरया मोरया मोरया मोरया ।
मोरया मोरया हो मोरया हो ॥
माझे मोरया मोरया हो मोरया हो ॥
दैव केले डोळा हो पुण्य केले पायी ।
माझ्या मोरयसि बाही हो आलिंगीन ॥१॥

अहो देवाचिया नरा हो बुद्धि केली लाटी ।
माझ्या मोरयासि दृष्टी हो देखिलिया ॥२॥

अहो सेंदुर वर्णिला हो जयाच्या रे माथा ।
अहो तया गणनाथा हो नमन माझे ॥३॥

अहो भागलों कष्टलों हो आलों मोरेश्वरा ।
अहो आलों मोरेश्वरा ॥
त्याचे घरी डेरा हो अमृताचा ॥४॥

अहो भादवे चौथिसी हो जे द्वारे करीती ।
अहो ते फळ पावती हो अभिलाषीचे ॥५॥

अहो मायबापाहुनी हो मोरया आगळा ।
अहो न करी वेगळा हो जीवाहुनि ॥६॥

अहो मायबापाहुनि मोरया परी हे ।
(लिंब) लोण मी घडिये हो उतरीन ॥७॥

अहो कऱ्हेच्या पाठारी हो नांदे इच्छादानी ।
अहो नाम चिंतामणी हो मोरेश्वर ॥८॥

मोरेश्वर देव हो कमंडलू गंगा ब्रह्मकमंडलू गंगा ।
अहो पापे जाति भंगा हो देखलिया ॥९॥

अहो कनकाचा परियेळु हो उजळू दीपका ।
भावे (जिवे) ओवाळू नायका हो मोरेश्वरा ॥१०॥

अहो शंक भेरी तुरे हो वाजती काहाळा ।
(माझ्या) होतसे सोहळा हो मोरयाचा ॥११॥

अहो हाती पंचारती हो हरिदास नाचती ।
अहो भावें (जिवे) ओवाळिती हो मोरेश्वरा ॥१२॥

अहो दुरूनि दिसती हो पांढरीया ध्वजा ।
अहो तेथे नांदे राजा हो मोरेश्वर ॥१३॥

अहो यादवांचा हिरा हो आला माझे घरा ।
(नव) रत्नांचा डोलारा हो लांबविला ॥१४॥

(चिंचवडच्या तिसऱ्या द्वारयात्रेतून परतताना आणि गोकुळाष्टमीला य पदाने सुरवात करावी.)

divider-img
मराठी english