पदे पद ३९

कष्टतोसि भारी हो मज दीना कारणे ।
श्रम थोर झाला तुज भारी मी काय करूं (बोलूं) ॥ १॥

बहु अन्यायी मी फार हो किती वाहसिल माझा भार ।
माय माझी कृपाळू (दयाळू) तूं फार हो मज लागी ॥ २॥

धेनु जाई चरायासी वेगी येई वत्सापासी ।
तैसा स्नेहाळू तूं होसी रे (कृपावंता) ॥ ३॥

माझें नाहीं पुण्य फार हो ।
किती वाहसलि माझा भार ।
नाहीं मज घडली सेवा फार हो तुझी देवा ॥ ४॥

ऐसा अन्यायी मी आहें हो (भक्ति) न कळे मज कांहीं ।
कर्मे घडलीं नाहीं फार हो (मायबापा) मोरेश्वरा ॥ ५॥

नवविधा ही भक्ति हो नाहीं मज ठाऊकी ।
पूर्व पुण्य नाहीं माझें रे कृपावंता (दयावंता) ॥ ६॥

अजून बापा मज हो नव्हतें रे कळले ।
अहो पतितपावन नाम साच केले ॥ ७॥

दीन वचनी विनवितों हो नाम तुझें मागतों ।
चिंतामणी दास हो विनंति करीं ॥ ८॥

divider-img
मराठी english