पदे पद ४०

तुझिये भेटिचि बहु आस रे मोरया ।
लेखितां बहुत झाले दिवस रे मोरया ।
कां बापा (देवा) धरिलें उदास रे मोरया ।
वियोगे झालों कासाविस रे मोरया ॥ १॥

तुजविण कोण आम्हां आहे बा मोरया ।
एक वेळ कृपादृष्टि (दयादृष्टि) पाहे रे मोरया ।
ध्रु० ॥

रात्रंदिवस वाट पाहे रे मोरया ।
एक निढळावरी ठेवुनी बाहे रे मोरया ।
वेगी तूं येई लवलाहि रे मोरया ।
धेनू वत्सालागि जैसी मोहे रे मोरया ॥ २॥

जन्मोजन्मींचा तुझा दास रे मोरया ।
आणिक कोणाची नाहीं आस रे मोरया ।
एक वेळ उद्धरि या दिनास रे मोरया ।
त्रास देई सकळा (या) कर्मास रे मोरया ॥ ३॥

संसारसागरी दुःख भारी रे मोरया ।
एक वेळ भवसिंधु तारि रे मोरया ।
आयागमन तूं निवारी रे मोरया ।
दीननाथा (दीनबंधु) एकवेळ तारि रे मोरया ॥ ४॥

दीन (भक्त) वत्सल बाप आला रे मोरया ।
साष्टांगी दंडवत घाला रे मोरया ।
मोरया गोसावी तन्मय झाला रे मोरया ।
चरणांबुज देखोनियां निवाला रे मोरया ।
तुजविण कोण आम्हा आहे बा मोरया ।
एकवेळ कृपादृष्टी (दयादृष्टी) पाहि रे मोरया ॥ ५॥

(मोरगांवी भाद्रपद व माघी यत्रेत तृतीयेस मोरयापुढे सुरुवातीला म्हणतात.)

divider-img
मराठी english