लळीत लळीत ४

किती करिसी मना अटाअटी ।।
व्यर्थ भोगिसी दुर्घट ।। १ ।।

व्यर्थ कां रे भ्रमलासी ।।
भजे मोरयापायांसी ।।
ध्रु. ।।

तूं म्हणशिल पुत्र कलत्र माझें ।।
हेचि नोव्हेती रे तुझें ।। २ ।।

ऐसें जाणतां तूं होसी मूर्ख ।।
दृढ धरी तूं विवेक ।। ३ ।।

गेले कल्प आयुष्याचे ।।
(पाय) चरण धरी मोरयाचे ।। ४ ।।

न धरी द्रव्याची वासना ।।
सांडी मायेचें पडळ ।। ५ ।।

जिहीं सांचिलें द्रव्य अपार ।।
त्यासीं पडली वेरझार ।। ६ ।।

मना सांडी सांडी विषयाची गोडी ।।
आयुष्य जाय घडोघडी ।। ७ ।।

वेंचिल्या द्रव्याच्या कोटी ।।
आयुष्य न ये क्षणभरी ।। ८ ।।

ऐसें आयुष्य आहे अमौलिक ।।
व्यर्थ जाऊं न दे पळ एक ।। ९ ।।

बहुत संसारी आहेत कष्ट ।।
चरणीं ठेवी मज निकट ।। १० ।।

विनवी दास चिंतामणी ।।
पुरली संसाराची झणी ।।
व्यर्थ कां रे भ्रमलासी ।।
भजे मोरयापायासीं ।। ११ ।।

divider-img
मराठी english